The Graduate Bus Scene Analysis Essays Narrative Essay On Jealousy Creative Essay Topics High School Maos Last Dancer Essay Quotes A Friendship That Lasts Essay Public Domain Review Essays

RODO

Dostosowaliśmy się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Nowe przepisy będą obowiązywać od 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest LinCost Biuro usług specjalistycznych Justyna Dąbrowska (dalej “LinCost”) z którym można skontaktować się:

  • pisemnie: adres LinCost Biuro usług specjalistycznych Justyna Dąbrowska ul. Chałubińskiego 4/27, 85-794 Bydgoszcz
  • e-mailowo: biuro@lincost.pl

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych i ich podstawa prawna?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu  realizacji podpisanych umów na obsługę księgowo – kadrową oraz umów i zleceń na usługi pielęgnacji zieleni, melioracyjne itp usługi.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi: m.in. ustawy podatkowe,ustawy zusowskie,  kodeks pracy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania czynności wskazanych w zawartych umowach. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Skąd pozyskujemy Państwa dane?

Większość przetwarzanych przez „LinCost” danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności od klienta.

Cześć danych może pochodzić m.in. od osób reprezentujących Państwa (w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), z publicznych ewidencji i rejestrów tj. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Czy przekazujemy Państwa dane do państwa trzeciego?

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania zawartych umów oraz obowiązującego w tym zakresie prawa podatkowego i kadrowego.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez „LinCost” narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@lincost.pl